Skip to main content

Literatura hispanofilipina
URJCx

Literatura hispanofilipina

Sobre este curso

¿Qué es la literatura hispanofilipina? El Códice Boxer, José Rizal, Enrique Zóbel y el premio literario que lleva su nombre, Lorca leído y revisitado frente a la dictadura de Marcos, la poesía de Daisy Lopez “En la línea del horizonte”, viajan en este curso sobre literatura filipina escrita en español.

Navegaremos a bordo de textos, arte, música, para descubrir una literatura que hasta ahora ha permanecido en un estado de relativo abandono, ausente de los programas académicos. Nuestro recorrido abarca varios siglos: desde el XVI hasta el XXI.

En este curso tendrá acceso a entrevistas, explicaciones y a los textos, disponibles en una antología y analizados a través de las Humanidades Digitales. Descubrirá contenidos que son el resultado de investigaciones únicas realizadas por su profesorado, que procede de varias universidades europeas y de Filipinas.

Le ofrecemos materiales didácticos y fuentes primarias que se pueden incorporar tanto a cursos universitarios como a sesiones divulgativas, además de poner a su disposición material para perfeccionar su conocimiento del español.

El curso está disponible en varios idiomas: español, inglés, francés y filipino.

Este MOOC es uno de los resultados del proyecto Erasmus+ “Innovación metodológica y curricular: las humanidades digitales y la literatura hispanofilipina” (2020-1-BE02-KA203-074821).

Cuenta con la colaboración del Museo Reina Sofía, el Museo de Antropología y la Biblioteca Nacional de España, la Universidad de Ateneo de Manila y Ateneo Art Gallery en Filipinas, entre otras entidades y personas a quienes agradecemos su generosa contribución.

Ang Panitikang Español-Filipino

Tungkol sa kursong ito

Ano ang panitikang Español-Filipino? Ang Boxer Codex, si José Rizal, si Enrique Zóbel at ang premyong pampanitikan na nagtataglay ng pangalan niya, binása at muling binisita si Lorca sa harap ng diktadurang Marcos, ang tula ni Daisy Lopez na “En la línea del horizonte” (Sa guhit ng abot-tanaw), maglakbay sa kursong ito tungkol sa panitikang Filipino na nakasulat sa Español.

Maglakbay tayo lulan ng mga teksto, sining, musika, upang tuklasin ang isang panitikan na hanggang ngayon ay nananatili sa isang estado ng relatibong pagpapabaya, wala sa mga programang akademiko. Saklaw sa paglalakbay na ito ang ilang siglo: mula ika-16 hanggang ika-21.

Sa kursong ito, magkakaroon ka ng akses sa mga pakikipagpanayam, paliwanag, at mga teksto, nasa isang antolohiya at sinuri gamit ang Dihital na Humanidades. Matutuklasan mo ang nilalaman na bunga ng bukod-tanging pananaliksik na isinagawa ng kaguruan nito, na buhat sa ilang unibersidad sa Europa at Filipinas.

Handog namin ay mga materyales sa pagtuturo at mga pangunahing sanggunian na mailalangkap sa mga kursong pang-unibersidad at mga sesyong impormatibo, bukod pa sa pagkakaloob sa iyo ng mga materyales sa pagpapaunlad ng kaalaman mo sa Español.

Nasa ilang wika ang kursong ito: Español, Inglés, Francés, at Filipino.

Ang MOOC na ito ay isa sa mga ibinunga ng proyektong Erasmus+ na “Innovación metodológica y curricular: las humanidades digitales y la literatura hispanofilipina” (Metodolohiko at kurikular na inobasyon: ang Dihital na Humanidades at ang Panitikang Español-Filipino) (2020-1-BE02-KA203-074821).

Ito ay sa pakikipagtulungan ng Museo Reina Sofia, Museo de Antropología at Biblioteca Nacional de España, Pamantasang Ateneo de Manila, at Ateneo Art Gallery sa Filipinas, kasama ang iba pang entidad at mga táong lubos naming pinasasalamatan dahil sa kanilang kagandahang-loob.

Spanish-Philippine Literature

About this course

What is Spanish-Philippine Literature? The Boxer Codex, José Rizal, Enrique Zóbel and the literary prize that bears his name, Lorca read and revisited against the backdrop of the Marcos dictatorship, the poetry of Daisy Lopez “En la línea del horizonte”, are all part of the voyage through this course on Philippine literature written in Spanish.

We will travel through texts, art, music, to discover a literature that until now has been relatively ignored, excluded from academic programs. Our trip will cover several centuries, from the 16th to the 21st.

In this course, you will have access to interviews, explanations, and to the texts themselves, given in an anthology and analyzed through the Digital Humanities. You will discover contents that resulted from exceptional research by teachers coming from different European and Philippine universities.

We offer you teaching materials and primary sources that may be included in university courses and information sessions. We also provide you with materials to perfect your knowledge of the Spanish language.

This course is available in several languages: Spanish, English, French and Filipino.

This MOOC is one of the results of the Erasmus+ project “Innovations in Methodologies and Syllabus: Digital Humanities and Philippine Literature” (2020-1-BE02-KA203-074821).

This was done in cooperation with the Museo Reina Sofía, el Museo de Antropología and the Biblioteca Nacional de España, the Ateneo de Manila University and the Ateneo Art Gallery in the Philippines, as well as other institutions and people, for whose generous contribution we are grateful.

Logotipos

Qué vas a aprender

Con este curso conocerás:

 • La producción textual que abarca la literatura hispanofilipina a lo largo de varios siglos.
 • Los debates en torno a esta literatura: las razones de su abandono, su nomenclatura, el corpus y varias perspectivas para su estudio.
 • Recursos digitales que facilitan su estudio e investigación.
 • Algunas herramientas de humanidades digitales básicas.

Además, este curso es una experiencia artística interdisciplinar que cualquier persona puede disfrutar.

Ano ang matututuhan

Sa kursong ito, matututuhan mo:

 • Ang tekstuwal na produksiyon na sumasaklaw sa Panitikang Español-Filipino sa ilang siglo.
 • Ang mga pagtatalo tungkol sa panitikang ito: ang mga sanhi ng pagkakapabaya rito, ang mga katawagan nito, ang korpus at iba’t ibang perspektiba sa pag-aaral nito.
 • Mga rekursong dihital na magpapadali sa iyong pag-aaral at pananaliksik.
 • Ilang batayang kasangkapan sa dihital na humanidades.

Maidaragdag pa, ang kursong ito ay isang interdisiplinaryong karanasang artistiko na kasisiyahan ng sinuman.

What you will learn

Through this course you will discover:

 • The literary production that spans Spanish-Philippine literature through several centuries.
 • The debates that occurred around this literature: the reasons for its abandonment, its name, the corpus, and the different perspectives from which it is studied.
 • Digital resources that facilitate its study and research.
 • Some tools of basic digital Humanities.

Moreover, this course is an artistic and interdisciplinary experience that anyone can enjoy.

Requisitos

Este curso le ofrece una experiencia artística y literaria para la que no necesita ninguna preparación. Puede disfrutar de este recorrido a lo largo de varios siglos de viaje entre Filipinas y España, y descubrir sus relaciones literarias sin ningún requisito previo.

 • Para la comunidad académica es de especial interés, tanto para el profesorado como para estudiantes de máster y doctorado en el ámbito de los estudios hispánicos y filipinos. Aporta recursos para futuras investigaciones en un campo nuevo.
 • Para estudiantes del idioma español como una lengua extranjera, amplía el ámbito de uso del idioma en temas y contenidos hasta ahora menos conocidos.
 • Para personas interesadas en la historia y cultura del sudeste asiático, en la historia de las relaciones coloniales de España con Filipinas y esta zona de Asia.

Mga Kahingian

Naghahandog ang kursong ito ng isang artistiko at pampanitikang karanasan na hindi nangangailangan ng anumang paghahanda. Masisiyahan ka sa biyaheng ito sa pamamagitan ng ilang siglong lakbay sa pagitan ng Filipinas at España, at matutuklasan ang kanilang ugnayang pampanitikan nang walang anumang naunang kondisyong dapat tupdin.

 • Para sa komunidad akademiko, may espesyal na interes dito, maging mga guro o mag-aaral man ng masteriya at doktorado sa larang ng mga araling Hispanico at Filipino. Nagbibigay ito ng mga rekurso para sa panghinaharap na pananaliksik sa isang bagong larang.
 • Para sa mga mag-aaral ng wikang Español bilang pangalawang wika, pinalalawak nito ang saklaw ng gamit ng wika sa mga paksa at nilalaman na hindi pa gaanong alam hanggang sa ngayon.
 • Para sa mga interesado sa kasaysayan at kultura ng Timog Silangang Asya, sa kasaysayan ng mga ugnayang kolonyal ng España sa Filipinas at sa panig na ito ng Asya.

Requirements

This course offers you an artistic and literary experience which does not require preparation. You may enjoy this voyage through several centuries between the Philippines and Spain and discover the literary relationship without any prior requisites.

 • This is of particular interest to the academic community, whether faculty or masteral or doctoral students within the area of Hispanic and Philippine Studies. It provides resources for future research in a new field.
 • This is for students of the Spanish language; it broadens the scope of language through topics and content that until now have not been as known.
 • This is for people interested in the history and culture of Southeast Asia, in the history of the colonial relationships of Spain with the Philippines and this part of Asia.

Profesorado

Beatriz Álvarez Tardío

Coordinadora

Beatriz Álvarez Tardío | Enlace al perfil en Twitter      

Doctora en Literatura hispanofilipina por la Universidad de Filipinas (2004). Profesora en la URJC. Autora de ediciones que recuperan clásicos hispanofilipinos: Gurrea (2009) y Laygo (2015). Comisaria de la exposición “Na linia secreto del horizonte. El legado de Filipinas al mundo hispánico: la literatura hispanofilipina” (Instituto Cervantes, 2021).

Guillermo Laín Corona

Guillermo Laín Corona | Enlace al perfil en Twitter      

Doctor en Literatura Española (2009) por la Universidad de Málaga y doctor en Estudios Hispánicos por University College London. Desde 2016, es profesor en el Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Clara I. Martínez Cantón

Clara I. Martínez Cantón | Enlace al perfil en Twitter    

Profesora Titular en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Sus líneas de investigación están relacionadas con la métrica, la poesía y las Humanidades Digitales, especialmente en lo que se refiere al tratamiento computacional de conceptos métricos y estilísticos.

María D. Martos Pérez

María D. Martos Pérez | Enlace al perfil en Twitter  

Profesora Titular de Literatura Española en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Madrid. Su línea de investigación preferente es la poesía de los Siglos de Oro y la escritura de autoría femenina en la primera Edad Moderna, que estudia desde la crítica de género, la sociología literaria y el análisis del discurso.

Jorge Mojarro

Jorge Mojarro | Enlace al perfil en Twitter  

Profesor de literatura en la Universidad de Santo Tomás. Sus áreas de investigación son la historia del libro en Filipinas, la edición de textos y la literatura hispanofilipina (colonial y moderna), con especial preferencia por la historiografía y los relatos de viajes. Autor de artículos, ediciones críticas y coordinador de varios libros.

Rocío Ortuño Casanova

Rocío Ortuño Casanova | Enlace al perfil en Twitter    

Investigadora María Zambrano en la Universidad de Alcalá y profesora en la Universidad de Amberes, donde coordina el proyecto DigiPhiLit. Es especialista en relaciones literarias y culturales entre Filipinas y el mundo hispanohablante y se interesa por las Humanidades digitales. Ha coordinado el Portal de literatura filipina en español de la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Emmanuelle Sinardet

Emmanuelle Sinardet |  

Catedrática en historia y estudios culturales latinoamericanos y filipinos de la Universidad Paris Nanterre desde 2007. Dirige el Centro de Estudios Ecuatorianos en el seno del laboratorio de investigación CRIIA del que también es directora. Sus ejes de investigación son nacionalismos e imaginarios nacionales, políticas culturales, políticas educativas, literaturas e identidades colectivas.

Miguel Zugasti

Miguel Zugasti |  

Catedrático de la Universidad de Navarra. Especialista en la literatura de los siglos XVI-XVIII, se ocupa de la literatura hispánica tanto en su vertiente peninsular española como ultramarina (América y Filipinas). Autor de más de doscientas publicaciones académicas.

Profesores entrevistados

Axel Gasquet

Axel Gasquet

Catedrático de literatura y civilización hispanoamericanas en la Universidad Clermont-Auverne e investigador del Institut d´Histoires des Représentations et des Idées dans les Modernités (CNRS), Francia. Ha realizado las ediciones críticas de, entre otros, los Cuentos Filipinos de Benigno del Río y del Noli me tangere de José Rizal (Classiques Garnier, 2019).

Diana Villanueva Romero

Diana Villanueva Romero | Enlace al perfil en Twitter  

Profesora Contratada Doctora en el Departamento de Filología inglesa de la Universidad de Extremadura. Se doctoró en Estudios Americanos por la Universidad de Alcalá en 2015. Su campo de especialización es la literatura ambiental anglófona. Desde 2018 está interesada en la literatura filipina del periodo colonial norteamericano.

Traducciones

Jonathan Chua

Jonathan Chua

Profesor en la Universidad de Ateneo de Manila. Es el editor de The Critical Villa: Essays in Literary Criticism by Jose Garcia Villa, The Collected Stories of Jose Garcia Villa, y The Collected Stories of Gregorio C. Brillantes.

Michael M. Coroza

Michael M. Coroza |

Profesor titular de la Universidad de Ateneo de Manila. Ha sido Director del Departamento de Filipino de su Facultad de Humanidades. Es Doctor en Filipino (lengua y traducción) por la Universidad de Filipinas. En 2019, recibió el premio de Campeón de la lengua en literatura y traducción de la Comisión de la lengua filipina.

Yolando B. Jamendang Jr

Yolando B. Jamendang Jr.

Profesor de literatura y cultura popular en la Universidad de Ateneo de Manila. Ha trabajado como traductor y revisor para el Gobierno nacional de Filipinas, para California Academy of Sciences y Museum of Modern Art (EE.UU.).

Maria Luisa P. Young

Maria Luisa P. Young

Profesora de español en el Departamento de Lenguas Modernas de la Universidad Ateneo de Manila desde 2001. Su labor investigadora se centra en el componente cultural en la enseñanza de español, y traduce obras de la literatura hispanofilipina del español al inglés y filipino.

Colaboraciones

Víctor felipe Acevedo Lopez

Víctor Felipe Acevedo López | Enlace al perfil en Twitter    

Doctor en Humanidades: Lenguaje y Cultura por la Universidad Rey Juan Carlos (2022). Desde 2016 trabaja en la URJC como profesor e investigador en el área de Lingüística General. Sus líneas de investigación principales están relacionadas con la historiografía lingüística y con la historia de la lingüística misionera española.

Laura Arroyo Martínez

Laura Arroyo Martínez |

Licenciada en Filología hispánica (UCM, 2008). Becaria de investigación predoctoral FPU (2010-2013). Premio Extraordinario de Doctorado en Estudios Literarios e Interculturales (UCM, 2013). Actualmente es profesora en el Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos.

Macarena Gil de la Puerta

Macarena Gil de la Puerta | Enlace al perfil en Twitter

Graduada en Estudios Hispánicos (UAM 2015) y doctora en Humanidades: Lenguaje y Cultura (URJC 2022). Desde 2017, es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos. Sus líneas principales de investigación son la sintaxis y la historiografía lingüística.

Sally Gutiérrez

Sally Gutiérrez Dewar |    

Artista visual, investigadora y docente. Licenciada en Bellas Artes (UCM), máster en Media Studies (New School University, Nueva York) y doctora en Artes y Humanidades (UM, 2020). Actualmente desarrolla varios proyectos artísticos, es docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca y en la Universidad Europea.

Cristina V. Herranz Llácer

Cristina V. Herranz Llácer |   Enlace al perfil en Twitter

Licenciada en Psicología. Máster en Formación del profesorado y en Ciencias del Lenguaje. Doctora por la Escuela Internacional de Doctorado. En 2012-2013 se incorporó al Área de Lingüística General de la URJC. Sus principales líneas de investigación versan sobre la lexicografía y la sociolingüística.

Antonio Huertas Morales

Antonio Huertas Morales

Doctor en Literatura Española por la Universitat de València. Ha impartido clases en la Universidad de Zagreb y en la Universidad de Tallin y actualmente es profesor en la Universidad Rey Juan Carlos, donde ejerce como docente en el Máster de Formación del Profesorado.

Mario Roger Quijano Axle

Mario Roger Quijano Axle

Licenciatura y Maestría en Música por la Universidad Veracruzana (Xalapa, México). Doctor en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid (España). Profesor en la Universidad Veracruzana. Ha participado en eventos académicos en México, Estados Unidos, España, Bélgica, Polonia, Noruega, Francia, Italia, Filipinas y Corea del Sur. Intereses: música mexicana y española, teatro lírico e intercambios culturales.

Kaguruan

Beatriz Álvarez Tardío

Tagapag-ugnay

Beatriz Álvarez Tardío | Enlace al perfil en Twitter      

Doktor ng Panitikang Español-Filipino mula sa Unibersidad ng Pilipinas (2004). Propesor sa URJC. Awtor ng mga edisyong sumagip sa mga klasikong Español-Filipino: Gurrea (2009) at Laygo (2015). Tagapangasiwa ng eksibisyong “Na linia secreto del horizonte. El legado de Filipinas al mundo hispánico: la literatura hispanofilipina” (Ang lihim na guhit ng abot-tanaw. Ang pamana ng Filipinas sa mundong Hispanico: Panitikang Español-Filipino” (Instituto Cervantes, 2021).

Guillermo Laín Corona

Guillermo Laín Corona | Enlace al perfil en Twitter      

Doktor ng Panitikang Español (2009) sa Universidad de Malaga at doktor ng mga Araling Hispanico sa University College London. Mula noong 2016, propesor siya sa Departamento ng Panitikang Español at Teorya ng Panitikan sa Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED).

Clara I. Martínez Cantón

Clara I. Martínez Cantón | Enlace al perfil en Twitter    

Ganap na Propesor siya sa Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED). Nauugnay ang kaniyang mga pananaliksik sa metrika, panulaan, at dihital na humanidades, lalo na tungkol sa pagtratong komputasyonal sa mga konseptong metriko at estilistiko.

María D. Martos Pérez

María D. Martos Pérez | Enlace al perfil en Twitter  

Ganap na Propesor ng Panitikang Español sa Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED), Madrid. Nakatuon ang kaniyang pananaliksik sa panulaan sa Gintong Panahon at sa mga sinulat ng mga awtor na babae sa simula ng Makabagong Panahon, na pinag-aralan niya ayon sa panunuring pangkasarian, sosyolohiya ng panitikan, at pagsusuri ng diskurso.

Jorge Mojarro

Jorge Mojarro | Enlace al perfil en Twitter  

Propesor ng Panitikan sa Unibersidad ng Santo Tomas. Ang mga pananaliksik niya ay nauukol sa kasaysayan ng aklat sa Filipinas, edisyon ng mga teksto at panitikang Español-Filipino (kolonyal at makabago) nang may espesyal na tuon sa historyograpiya at mga kuwentong-lakbay. Awtor ng mga artikulo, kritikal na edisyon, at tagapag-ugnay ng iba’t ibang libro.

Rocío Ortuño Casanova

Rocío Ortuño Casanova | Enlace al perfil en Twitter    

Mananaliksik na Maria Zambrano sa Universidad de Alcala at propesor sa Universidad de Amberes, at dito sa huli ay tagapag-ugnay siya ng proyektong DigiPhiLit. Dalubhasa siya sa ugnayang pampanitikan at kultura sa pagitan ng Filipinas at ng mundong nagsasalita ng Español at interesado sa dihital na humanidad. Tagapag-ugnay siya ng portal ng Panitikang Filipino sa Español sa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Emmanuelle Sinardet

Emmanuelle Sinardet |  

Propesor ng kasaysayan at araling pangkultura ng America Latina at Filipinas sa Universidad Paris Nanterre mula noong 2007. Pinangangasiwaan niya ang Centro de Estudios Ecuatorianos na nakapailalim sa CRIIA laboratoryo sa pananaliksik na siya rin ang direktor. Nakatuon ang kaniyang mga pananaliksik sa mga nasyonalismo at imahinaryong nasyonal, mga patakarang pangkultura, mga patakarang pang-edukasyon, mga panitikan at kolektibong identidad.

Miguel Zugasti

Miguel Zugasti |  

Propesor katedratiko sa Universidad de Navarra. Dalubhasa sa Panitikan ng Siglo 16 hanggang 18, nakatuon sa panitikang Hispanico sa mga aspektong peninsular na Español at sa ibang bansa (America at Filipinas). May-akda ng higit sa dalawandaang akademikong publikasyon.

Mga Kinapanayam na Propesor

Axel Gasquet

Axel Gasquet

Propesor ng panitikang Latino Americano at sibilisasyon sa Universidad Clermont-Auverne at mananaliksik sa Institut d´Histoires des Représentations et des Idées dans les Modernités (CNRS), Francia. Bukod sa iba pa, nakagawa siya ng mga kritikal na edisyon ng Cuentos Filipinos ni Benigno del Río at ng Noli me tangere ni José Rizal (Classiques Garnier, 2019).

Diana Villanueva Romero

Diana Villanueva Romero | Enlace al perfil en Twitter  

Kontratadong Propesor na may doktorado sa Departamento ng Pilolohiyang Ingles sa Universidad de Extremadura. Natamo niya ang kaniyang PhD sa Mga Araling Americano sa Universidad de Alcalá noong 2015. Ang larang ng kaniyang kadalubhasaan ay Panitikan ng Kaligirang Anglofona. Simula noong 2018, interesado siya sa Panitikang Filipino sa kolonyal na panahon ng Hilagang America.

Mga Salin

Jonathan Chua

Jonathan Chua

Propesor sa Pamantasang Ateneo de Manila. Editor siya ng The Critical Villa: Essays in Literary Criticism by Jose Garcia Villa, The Collected Stories of Jose Garcia Villa, at The Collected Stories of Gregorio C. Brillantes.

Michael M. Coroza

Michael M. Coroza |

Ganap na Propesor sa Pamantasang Ateneo de Manila. Naging Tagapangulo ng Kagawaran ng Filipino sa Paaralan ng Humanidades. Doktor sa Filipino (Wika at Pagsasalin) mula sa Unibersidad ng Pilipinas. Noong 2019, kinilala siya ng Komisyon sa Wikang Filipino bilang Kampeon ng Wika sa Panitikan at Salin.

Yolando B. Jamendang Jr

Yolando B. Jamendang Jr.

Si Yolando B. Jamendang Jr. ay guro ng panitikan at kulturang popular sa Pamantasang Ateneo de Manila. Nakapagtrabaho na siya bilang tagasalin at reviewer para sa pambansang pamahalaan ng Filipinas, California Academy of Sciences, at Museum of Modern Art.

Maria Luisa P. Young

Maria Luisa P. Young

Propesor ng Español sa Departamento ng mga Modernong Wika sa Pamantasang Ateneo de Manila simula noong 2001. Nakatuon ang kaniyang gawain sa bahaging pangkultura ng pagtuturo ng Español, at nagsasalin siya ng mga obra ng Panitikang Español-Filipino mula sa Español patungong Ingles at Filipino.

Mga Kolaborasyon

Víctor felipe Acevedo Lopez

Víctor Felipe Acevedo López | Enlace al perfil en Twitter    

Doktor ng Humanidades: Wika at Kultura mula sa Universidad Rey Juan Carlos (2022). Simula noong 2016, gumanap siya sa URJC bilang propesor at mananaliksik sa larang ng Pangkalahatang Lingguwistika. Ang kaniyang mga pangunahing pananaliksik ay may kaugnayan sa historyograpiyang lingguwistika at sa kasaysayan ng misyonerong lingguwistikang Español.

Laura Arroyo Martínez

Laura Arroyo Martínez |

Lisensiyada sa Pilolohiyang Hispanico (UCM, 2008). Fellow sa predoktoral na pananaliksik sa FPU (2010-2013). Premyong ekstraordinaryo ng Doktorado sa Panitikan at Mga Araling Interkultural (UCM, 2013). Kasalukuyang propesor sa Departamento ng Sining at Humanidades ng Universidad Rey Juan Carlos.

Macarena Gil de la Puerta

Macarena Gil de la Puerta | Enlace al perfil en Twitter

Nagtapos ng Mga Araling Hispanico (UAM 2015) at doktora ng Humanidades: Wika at Kultura (URJC, 2022). Simula noong 2017, propesor ng Universidad Rey Juan Carlos. Ang mga pangunahing pananaliksik niya ay tungkol sa sintaksis at historyograpiyang lingguwistika.

Sally Gutiérrez

Sally Gutiérrez Dewar |    

Artistang biswal, mananaliksik, at guro. Lisensiyada sa Bellas Artes (UCM), dalubhasa sa Mga Araling Media (New School University, New York) at doktorado sa Sining at Humanidades (UM, 2020). Kasalukuyang tinatapos ang ilang proyektong artistiko, guro siya sa Fakultad ng Bellas Artes sa Universidad de Salamanca at sa Universidad Europea.

Cristina V. Herranz Llácer

Cristina V. Herranz Llácer |   Enlace al perfil en Twitter

Lisensiyada sa sikolohiya. Dalubhasa sa Pagsasanay ng Guro at Mga Agham Pangwika. Doktor mulang Escuela Internacional de Doctorado. Noong 2012 – 2013, lumahok siya sa larang ng Pangkalahatang Lingguwistika ng URJC. Ang mga pangunahing tunguhin ng kaniyang pananaliksik ay may kinalaman sa leksikograpiya at sosyolingguwistika.

Antonio Huertas Morales

Antonio Huertas Morales

Doktor ng Panitikang Español mulang Universitat de Valencia. Nagturo sa Universidad de Zagreb at sa Universidad de Tallinn at kasalukuyang propesor sa Universidad Rey Juan Carlos, at dito sa huli ay nagtuturo siya sa programang Dalubhasa sa Pagsasanay ng Guro.

Mario Roger Quijano Axle

Mario Roger Quijano Axle

Lisensiyatura at Maestriya sa Musika mulang Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexico). Doktor sa Musikolohiya mulang Universidad Complutense de Madrid (España). Propesor sa Universidad Veracruzana. Lumalahok sa mga okasyong akademiko sa Mexico, Estados Unidos, España, Belgium, Poland, Norway, France, Italy, Filipinas, at South Korea. Mga interes: Musikang Mexicano at Español, teatro liriko, at mga pagpapalitang pangkultura.

Faculty

Beatriz Álvarez Tardío

Coordinator

Beatriz Álvarez Tardío | Enlace al perfil en Twitter      

Has a doctorate degree in Spanish-Philippine Literature from the University of the Philippines (2004). She is a professor of the URJC and author of the following critical editions from the Clásicos Hispanofilipinos series that revive classic Philippine literary works in Spanish: Gurrea (2009) and Laygo (2015). She was the curator of the exhibit Na linia secreto del horizonte. El legado de Filipinas al mundo hispánico: la literatura hispanofilipina (Instituto Cervantes, 2021).

Guillermo Laín Corona

Guillermo Laín Corona | Enlace al perfil en Twitter      

Has a doctorate degree in Spanish Literature (2009) from the Universidad de Málaga and in Hispanic Studies from the University College London. Since 2016, he has been a professor in the Department of Spanish Literature and Literary Theory of the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Clara I. Martínez Cantón

Clara I. Martínez Cantón | Enlace al perfil en Twitter    

Is a professor at the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). Her research focuses on meter, poetry and the Digital Humanities, specifically on the computational processing of metric and stylistic concepts.

María D. Martos Pérez

María D. Martos Pérez | Enlace al perfil en Twitter  

Is a professor of Spanish Literature at the Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) in Madrid. Her main line of research is on the poetry of the Golden Age and the writings of female authors in the first part of the Early Modern Period, which she studies from the perspective of gender criticism, literary sociology and discourse analysis.

Jorge Mojarro

Jorge Mojarro | Enlace al perfil en Twitter  

Is a professor of Literature at the University of Santo Tomás. His areas of research are on the history of books in the Philippines, textual editing and Spanish-Philippine literature (colonial and modern), focusing on historiography and travelogues. He is the author of articles, critical editions and a coordinator of several books.

Rocío Ortuño Casanova

Rocío Ortuño Casanova | Enlace al perfil en Twitter    

Is the María Zambrano researcher at the Universidad de Alcalá and a professor at the University of Antwerp, where she coordinates the DigiPhiLit project. She specializes in literary and cultural accounts between the Philippines and the Hispanic world and has a keen interest in the Digital Humanities. She coordinated the Spanish-Philippine Literature portal of the Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes.

Emmanuelle Sinardet

Emmanuelle Sinardet |  

Is a Full Professor of Latin American and Philippine history and cultural studies at the University of Paris Nanterre since 2007. She manages the Centro de Estudios Ecuatorianos, within the CRIIA research laboratory which is also heads. Her lines of research are on nationalism and national imaginaries, cultural policies, educational policies, literatures and collective identities.

Miguel Zugasti

Miguel Zugasti |  

Is a Full Professor of the Universidad de Navarra. He specializes in the literature of the 16th to 18th centuries, studying Hispanic literature from peninsular Spain and overseas (America and the Philippines). He is the author of more than two hundred academic publications.

Interviewed professors

Axel Gasquet

Axel Gasquet

Is a Full Professor of Spanish-American literature and civilization in the University of Clermont-Auvergne, and a researcher of the Institut d´Histoires des Représentations et des Idées dans les Modernités (CNRS), France. He has published the critical editions of, among others, Benigno del Río's Cuentos Filipinos and José Rizal's Noli me tangere (Classiques Garnier, 2019).

Diana Villanueva Romero

Diana Villanueva Romero | Enlace al perfil en Twitter  

Is an Associate Professor at the Department of English Language and Literature of the Universidad de Extremadura. She received her doctorate degree in American Studies from the Universidad de Alcalá in 2015. She specializes in English-language environmental literature. Since 2018, she has been interested in Philippine literature during the American Colonial period.

Translations

Jonathan Chua

Jonathan Chua

Is a professor of the Ateneo de Manila University. He is the editor of The Critical Villa: Essays in Literary Criticism by Jose Garcia Villa, The Collected Stories of Jose Garcia Villa, y The Collected Stories of Gregorio C. Brillantes.

Michael M. Coroza

Michael M. Coroza |

Is a professor of the Ateneo de Manila University. He was the Chairperson of the Department of Filipino of the School of Humanities. He has a doctorate degree in Filipino (Language and Translation) from the University of the Philippines. In 2019, he received the Language Champion in Literature and Translation prize by the Commission on the Filipino Language.

Yolando B. Jamendang Jr

Yolando B. Jamendang Jr.

He teaches literature and popular culture at the Ateneo de Manila University. He has provided translation and review services for the Philippine national government, the California Academy of Sciences, and the Museum of Modern Art.

Maria Luisa P. Young

Maria Luisa P. Young

Teaches Spanish at the Department of Modern Languages of the Ateneo de Manila University since 2001. Her research focuses on the cultural component in teaching Spanish, and has translated works of Spanish-Philippine literature to English and Filipino.

Collaborations

Víctor felipe Acevedo Lopez

Víctor Felipe Acevedo López | Enlace al perfil en Twitter    

Has a doctorate degree in Humanities: Language and Culture, from the University Rey Juan Carlos (2022). Since 2016, he has been a professor in area of Linguistics. His research focuses on historiography of linguistics and the history of the Spanish missionary linguistics.

Laura Arroyo Martínez

Laura Arroyo Martínez |

Has a degree in Spanish Language and Literature (UCM, 2008). FPU pre-doctorate research scholar (2010-2013). Special Doctorate Award in Literary and Intercultural Studies (UCM, 2013). She is currently a professor in the Department of Arts and Humanities of the Universidad Rey Juan Carlos.

Macarena Gil de la Puerta

Macarena Gil de la Puerta | Enlace al perfil en Twitter

She has degree in Hispanic Studies (UAM, 2015) and a doctorate degree in Humanities: Language and Culture (URJC, 2022). Since 2017, she is a professor at the Universidad Rey Juan Carlos. Her primary areas of research are on syntax and linguistic historiography.

Sally Gutiérrez

Sally Gutiérrez Dewar |    

Visual artist, researcher and teacher. She has a degree in Fine Arts (USM), a masters in Media Studies (New School University, New York) and a doctorate in the Arts and humanities (UM, 2020). She is currently developing various artistic projects and is a teacher at the College of Fine Arts of the Universidad de Salamanca and the Universidad Europea.

Cristina V. Herranz Llácer

Cristina V. Herranz Llácer |   Enlace al perfil en Twitter

She has a degree in Psychology, a master’s in Language Sciences, and a doctorate from the Escuela Internacional de Doctorado. From 2012-2013, she worked at the General Linguistics Department of the URJC. Her primary areas of research are on Lexicography and Sociolonguistics.

Antonio Huertas Morales

Antonio Huertas Morales

Has a doctorate in Spanish Literature from the Universitat de València. He has taught in the University of Zagreb and the University of Tallin and is currently a professor at the Universidad Rey Juan Carlos, teaching in the Masters Program in Teacher Education.

Mario Roger Quijano Axle

Mario Roger Quijano Axle

Has a Bachelor’s and master’s degree in Music from the Universidad Veracruzana (Xalapa, Mexico). He has a doctorate in Musicology from the Universidad Complutense de Madrid (Spain). He is a professor at the Universidad Veracruzana. He has participated in academic events in Mexico, the United States, Spain, Belgium, Poland, Norway, France, Italy, the Philippines, and South Korea. His interests are Mexican and Spanish music, lyrical theater and cultural exchanges.

Preguntas frecuentesMadalas itanongFrequently asked questions

¿A quién va dirigido este curso?Para kanino ang kursong ito?Who is this course for?

A la comunidad universitaria, tanto profesorado como estudiantes.

A estudiantes del idioma español como una lengua extranjera.

A personas interesadas en la historia y cultura del sudeste asiático, en la historia de las relaciones coloniales de España con Filipinas y esta zona de Asia.

Sa komunidad ng unibersidad, sa kaguruan man o mga mag-aaral.

Sa mga mag-aaral ng wikang Español bilang isang wikang banyaga.

Sa mga interesado sa kasaysayan at kultura ng Timog Silangang Asya, sa kasaysayan ng mga ugnayang kolonyal ng España sa Filipinas at sa panig na ito ng Asya.

For the university community, professors as well as students.

For students of Spanish as a foreign language.

For people interested in the history and culture of Southeast Asia, and in the history of the colonial relationships of Spain with the Philippines and this part of Asia.

¿Para qué me puede servir?Para saan ito magagamit?How can this benefit me?

Para el profesorado, aporta recursos didácticos y materiales para la investigación.

Para estudiantes, ofrece materiales e ideas para la investigación de un campo donde se pueden realizar trabajos novedosos.

Para estudiantes del idioma español, amplía el ámbito de uso del idioma en temas y contenidos hasta ahora menos conocidos.

Para personas interesadas en la historia y cultura del sudeste asiático, ofrece un viaje por la literatura filipina escrita en español.

Para sa mga guro, nagbibigay ito ng mga rekurso sa pagtuturo at materyales sa pananaliksik.

Para sa mga mag-aaral, naghahandog ito ng mga materyales at kaisipan para sa pananaliksik sa isang larang na inobatibong trabaho ang maisasagawa.

Para sa mga mag-aaral ng wikang Español, pinalalawak nito ang saklaw ng gamit ng wika sa mga paksa at nilalamang hindi pa gaanong alam hanggang sa ngayon.

Para sa mga interesado sa kasaysayan at kultura ng Timog Silangang Asya, naghahandog ito ng isang paglalakbay sa pamamagitan ng Panitikang Filipino na nakasulat sa wikang Español.

For teachers, it provides teaching resources and materials for research.

For students, it offers materials and ideas for research in a field where innovative work can be done.

For students of Spanish, it broadens the scope of language through topics and content that until now have not been as known.

For people interested in the history and culture of Southeast Asia, it offers a voyage through Philippine literature written in Spanish.

¿Cómo citar?Paano gumawa ng sitasyon?How to cite?

Referencia bibliográfica:

APA 7:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Laín Corona, Guillermo, Martínez Cantón, Clara I., Martos Pérez, María D., Mojarro, Jorge, Ortuño Casanova, Rocío, Sinardet, Emmanuelle, & Zugasti, Miguel (2024). Literatura Hispanofilipina [MOOC]. URJCx. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

MLA 9:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), et al. Literatura Hispanofilipina. URJCx, 2024. urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

Chicago 17:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Guillermo Laín Corona, Clara I. Martínez Cantón, María D. Martos Pérez, Jorge Mojarro, Rocío Ortuño Casanova, Emmanuelle Sinardet & Miguel Zugasti. Literatura Hispanofilipina. URJCx, 2024. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

Sangguniang bibliyograpiko:

APA 7:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Laín Corona, Guillermo, Martínez Cantón, Clara I., Martos Pérez, María D., Mojarro, Jorge, Ortuño Casanova, Rocío, Sinardet, Emmanuelle, & Zugasti, Miguel (2024). Panitikang Español-Filipino [MOOC] (Michael M. Coroza, tagasalin). URJCx. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

MLA 9:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), et al. Panitikang Español-Filipino. Salin ni Michael M. Coroza. URJCx, 2024. urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

Chicago 17:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Guillermo Laín Corona, Clara I. Martínez Cantón, María D. Martos Pérez, Jorge Mojarro, Rocío Ortuño Casanova, Emmanuelle Sinardet & Miguel Zugasti. Panitikang Español-Filipino. Salin ni Michael M. Coroza. URJCx, 2024. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

Bibliographic Reference:

APA 7:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Laín Corona, Guillermo, Martínez Cantón, Clara I., Martos Pérez, María D., Mojarro, Jorge, Ortuño Casanova, Rocío, Sinardet, Emmanuelle, & Zugasti, Miguel (2024). Spanish-Philippine Literature [MOOC]. (Maria Luisa P. Young, translator). URJCx. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

MLA 9:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), et al. Spanish-Philippine Literature. Translated by Maria Luisa P. Young. URJCx, 2024. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

Chicago 17:

 • Álvarez Tardío, Beatriz (Coord.), Guillermo Laín Corona, Clara I. Martínez Cantón, María D. Martos Pérez, Jorge Mojarro, Rocío Ortuño Casanova, Emmanuelle Sinardet & Miguel Zugasti. Spanish-Philippine Literature. Translated by Maria Luisa P. Young. URJCx, 2024. https://urjcx.urjc.es/courses/course-v1:URJCx+URJCx115+AH/about

¿Qué certificación obtengo si lo finalizo?Anong sertipikasyon ang makakamit ko kapag natapos ko ito?What certificate will I receive upon finishing?

Tienes toda la información acerca de las certificaciones disponibles en URJCx en la página de Preguntas frecuentes, de manera que puedas escoger aquella que más te convenga para tu curriculum una vez aprobado el curso.

Nasa iyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga sertipikasyon na makikita sa URJCx sa pahina ng Madalas Itanong, kayâ makapipili ka ng pinakaangkop sa iyong CV kapag natapos mo na itong kurso.

All the information regarding URJCx certificates are available in the Frequently Asked Questions Frequently Asked Questions page. You may choose the one which best suits your curriculum once you have passed the course.

¿Cómo puedo inscribirme?Paano ako makakapagrehistro?How can I enroll?

Para registrarte y luego inscribirte en el MOOC de tu elección, tan sólo tienes que pulsar sobre el botón 'Inscribirse en URJCx115' y completar los datos que te pide.

Upang makapagrehistro at makapasok sa MOOC na gusto mo, kailangan lamang na pindutin ang buton na 'Inscribirse en URJCx115' (Magrehistro sa URJCx115) at kompletuhin ang mga datos na hinihingi.

To register and enroll in the MOOC of your choice, you only need to click on the link ‘Enroll in URJCx115’ and complete the required information.

¿Qué navegadores son compatibles con un MOOC de URJC?Ano ang mga brawser na akma sa MOOC ng URJC?Which browsers are compatible with a URJC MOOC?

Las versiones actuales de Chrome, Firefox o Safari o Internet Explorer versión 9 o superior.

Ang mga kasalukuyang bersiyon ng Chrome, Firefox o Safari o Internet Explorer bersiyon 9 o mas mataas pa.

The current versions of Chrome, Firefox or Safari, or Internet Explorer, version 9 or higher.

¿Qué sucede si tengo que abandonar un MOOC?, ¿podré volver a inscribirme en una próxima edición del mismo y/o en otro MOOC en el futuro?Ano ang mangyayari kapag kailangan kong lisanin ang MOOC? Makapagrerehistro pa ba ako sa mga susunod na edisyon nito mismo at/o sa ibang MOOC sa hinaharap?What happens if I have to leave a MOOC? Can I reenroll in the next cycle of the same or a different MOOC in the future?

La inscripción y participación en un MOOC de URJC es libre. No hay absolutamente ningún tipo de penalización académica relacionada con su abandono. Puedes inscribirte en el mismo MOOC y/o en otros (siempre y cuando todavía lo estemos ofertando) en un momento posterior.

Libre ang pagpaparehistro at partisipasyon sa isang MOOC ng URJC. Walang anumang akademikong parusa kaugnay ng pag-alis. Maaaring magrehistro sa kaparehong MOOC at/o sa iba pa (hangga’t nakabukas pa ito) sa mga susunod na pagkakataon.

You are free to enroll and participate in a URJC MOOC. There is absolutely no academic sanction if you decide not to continue. You may enroll in the same and/or in other MOOCs (as long as they are still being offered) at a later time.

¿Cuándo empieza y termina mi MOOC?Kailan magsisimula at magtatapos ang MOOC ko?When will my MOOC begin and end?

La planificación de este MOOC es "a tu ritmo". No es necesario comenzar en un momento determinado, aunque se recomienda un ritmo de aprendizaje de un tema por semana.

Batay sa sarili mong galaw ang pagpaplano sa MOOC na ito. Hindi kailangang magsimula sa isang tiyak na sandali, ngunit inirerekomenda ang hakbang ng pagkatuto na isang paksa sa bawat linggo.

This MOOC is done “at your pace”. You may begin at any time, but we recommend that you go at a pace of one topic per week.

¿Cómo apruebo el curso?Paano ko maipapasá ang kurso?How do I pass the course?

Al finalizar cada semana de estudio se te evaluará con un test acerca de los conceptos básicos aprendidos.

Sa pagtatapos ng bawat linggo, bibigyan ka ng ebalwasyon tungkol sa mga batayang konseptong natutuhan.

At the end of each week of study, you will be evaluated through a test on the basic concepts that you have learned.

Convalidación de créditos RACBalidasyong kreditong RACValidation of RAC Credits

Si eres alumno de grado de la Universidad Rey Juan Carlos, para poder obtener los créditos de RAC, una vez superado el curso, deberás inscribirte en el MOOC con tu usuario de la Universidad (@alumnos.urjc.es). No se reconocerán los créditos a aquellos alumnos que hayan superado el curso con un usuario distinto al de la URJC (@alumnos.urjc.es).

Kung di-gradwadong mag-aaral ka sa Universidad Rey Juan Carlos, upang magkamit ka ng kreditong RAC kapag nakompleto mo na ang kurso, kailangang magrehistro ka sa MOOC gamit ang iyong username na pang-unibersidad (@alumnos.urjc.es). Hindi kikilalanin ang mga kredito para sa mga mag-aaral na pumasa sa kurso na iba sa URJC (@alumnos.urjc.es) ang ginamit na username.

If you are an undergraduate student of the Universidad Rey Juan Carlos, in order to obtain RAC credits once you have passed the course, you must enroll in the MOOC with your University username (@alumnos.urjc.es). Credits by students who have passed the course with a username different from that of URJC (@alumnos.urjc.es) will not be validated.

 1. Course Number

  URJCx115
 2. Classes Start

  28 de may. de 2024
 3. Classes End

 4. Estimated Effort

  5 horas / tema
 5. Duración

  25 horas
 6. Planificación

  A tu ritmo
 7. Idioma

  Español, Filipino, English
 8. Precio

  Gratuito
  Certificado opcional por 25€

Itinerario del curso

¡Comenzamos!

Bienvenida: objetivos y equipo docente

Cronograma/Programa

Metodología y evaluación

Normas Foros

Certificaciones

Guía del curso (PDF)

1. La literatura hispanofilipina colonial

Guía de aprendizaje

La literatura hispanofilipina colonial

Entre la propaganda y la información

El teatro y los libros de fiestas

Evaluación

2. La independencia del genio: la literatura del siglo XIX

Guía de aprendizaje

Panguilinan, Peláez, Paterno: el potencial de la literatura

La transformación literaria del siglo XIX

El enigma que encierra Filipinas

Evaluación

3. La edad de oro de la literatura hispanofilipina, 1902-1942

Guía de aprendizaje

La edad de oro de la literatura hispanofilipina

¿Nuevos imaginarios?

Textos fundacionales

Evaluación

4. Literatura hispanofilipina actual, 1945-2022

Guía de aprendizaje

El contexto

Los géneros literarios

Los temas

Evaluación

5. La literatura hispanofilipina a través de las Humanidades Digitales

Guía de aprendizaje

Recursos digitales para el estudio de la literatura hispanofilipina

Corpus de textos literarios con Voyant Tools

Anotaciones semánticas en textos e imágenes

Evaluación

Cierre

Despedida

Certificación

Encuesta de satisfacción

Enroll